Paul Berberich (Fl,Ss,As)
Dobernecker (Ts)
Sebastian Scobel (Pn)
Joseph Mücksch (Git)
Ronald Vitzthum (Bs)
Philipp Scholz (Dr)

interessante Eigenkompositionen (Groove, Swing, Ballade, Latin...) sowie frische Arrangements von bekannten Jazzstandards